Od 28 czerwca 2015 r. zaoszczędzimy czas na formalności związane z budową lub przebudową domu jednorodzinnego

Nowe przepisy, wprowadzone ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, rozszerzą katalog robót budowlanych, które mogą być prowadzone na podstawie zgłoszenia, do którego załączyć należy projekt budowlany – bez konieczności uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę. Dotyczyć to będzie przede wszystkim budowy i przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, czyli nie narusza granicy sąsiadów.

Powyższe oznacza, że inwestor będzie mógł rozpocząć budowę domu jednorodzinnego, jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia. Nowela doprecyzowuje również, że za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w urzędzie pocztowym.

Kolejna zmiana to ograniczenie obowiązkowych elementów projektu budowlanego – zniknie obowiązek załączania do projektu budowanego, niezależnie od tego, czy inwestycja będzie realizowana na podstawie zgłoszenia, czy też decyzji o pozwoleniu na budowę, oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej. Weryfikacja, czy budynek spełnia warunki w zakresie podłączenia do mediów, będzie dokonywana dopiero na etapie oddawania inwestycji do użytkowania.

 

Ponadto, w celu przyśpieszenia działania organów nowe przepisy wprowadzą zasadę, że organ będzie mógł wezwać inwestora do uzupełnienia braków formalnych wniosku o pozwolenie na budowę i rozbiórkę nie później niż po upływie 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia. Powinno to skrócić czas oczekiwania na wydanie decyzji i spowodować konieczność efektywniejszej pracy organów.

 

Ułatwieniem dla inwestora będzie możliwość rozpoczęcia prowadzenia robót budowlanych na podstawie decyzji jeszcze nieprawomocnej (o ile inwestor będzie jedyną stroną w postępowaniu), a ponadto skrócony zostanie czas oczekiwania na milczącą zgodę na użytkowanie z 21 do 14 dni w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia.

 

W celu likwidacji zbędnej procedury administracyjnej zniesiony zostanie obowiązek zawiadomienia organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

 

Również firmy, które budują domy na sprzedaż, będą mogły skorzystać ze zmian w prawie budowlanym, oczywiście jeżeli przedmiotem inwestycji będzie budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

Pozytywnie ocenić należy jednoznaczne rozstrzygnięcie o możliwości stosowania do opłat za dokonanie samowoli budowlanej ulg przewidzianych w ustawie Ordynacja podatkowa (np. umorzenia opłaty czy rozłożenia jej na raty), co ma dotyczyć wyjątkowych, uzasadnionych losowo przypadków. Wydanie decyzji w przedmiocie ulgi ma poprzedzać dokonanie ustaleń w zakresie sytuacji życiowej, majątkowej, finansowej i zdrowotnej inwestora, a sama decyzja ma mieć charakter uznaniowy.

 

Wskazać należy, że do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia 28 czerwca 2015 r. decyzją ostateczną stosowane będą dotychczasowe przepisy ustawy Prawo budowlane. Jednakże, w sprawach o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, oraz przebudowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków, na wniosek inwestora, złożony najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych przepisów, organ zastosuje nowe przepisy.

 

Czy wprowadzone zmiany spowodują faktyczne przyspieszenie procesu budowlanego w odniesieniu do większości inwestycji budowlanych, a sprawy będą mogły być załatwiane szybciej i sprawniej – czas pokaże.

 

Ksenia Cieszyńska

                                                                            radca prawny 

© 2015 Kancelaria Radcy Prawnego Ksenia Cieszyńska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt: rozwojowi.com