Uwaga wierzyciele – od 1 stycznia 2015 r. pojawi się możliwość wykreślenia z rejestru tzw. „martwych podmiotów”

Dnia 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, która ma umożliwić wykreślenie z KRS-u m. in. tzw. „martwych spółek” w związku z narastającym problemem występowania w tym rejestrze znacznej liczby podmiotów, które nie wykazują żadnej aktywności, nie prowadzą działalności i przede wszystkim nie wypełniają obowiązków rejestrowych np. nie składają sprawozdań finansowych.

Ustawodawca zakłada, iż omawiana regulacja ma w głównej mierze dotyczyć takich podmiotów, wobec których ich wspólnicy lub członkowie stracili zainteresowanie, które nie posiadają ani władz, ani organów, a często kierowana do nich korespondencja zwracana jest z adnotacją "podmiot wyprowadził się" lub "pod wskazanym adresem adresat nieznany".

Na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2014 r. sąd miał możliwość orzec o rozwiązaniu spółki, jednak niezbędne było przeprowadzenie jej likwidacji. Od dnia 1 stycznia 2015 r. orzeczenie o rozwiązaniu spółki prawa handlowego będzie stanowiło podstawę do jej wykreślenia z rejestru pomimo, że nie zostało przeprowadzone postępowanie likwidacyjne.

Celem projektowanej regulacji jest maksymalizacja wiarygodności i rzetelności danych ujętych w KRS. Zalegające w rejestrze wpisy podmiotów, które w rzeczywistości nie funkcjonują i nie posiadają majątku stoją w sprzeczności z domniemaniem prawdziwości wpisu.

Nasuwa się pytanie, co z wierzycielami takich „martwych podmiotów”?

Fakt, że podmiot posiada niespełnione zobowiązania (długi) lub nieściągalne wierzytelności nie uniemożliwi jego rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślenia z rejestru. Ustawodawca zakłada, iż w przypadku, gdy podmiot nie jest w stanie uregulować swoich należności, jego pozostawanie w rejestrze w żaden sposób nie zwiększa szans na skuteczną egzekucję.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego ma być publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Ksenia Cieszyńska

radca prawny

© 2015 Kancelaria Radcy Prawnego Ksenia Cieszyńska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt: rozwojowi.com